Alapszabály

Alapszabály

Alapszabály

A Magyar Franchise Szövetség Alapszabálya
Egységes szerkezet


TARTALOM:

1. A Szövetség jogállása és általános adatai
2. A Szövetség célja
3. A Szövetség feladatköre
4. A Szövetség tagsága
5. A Szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei
6. A Szövetség vezető szervei
7. A Szövetség képviselete
8. A Szövetség gazdálkodása
9. Záró rendelkezés
Tagdíjtábla


1. A SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA ÉS ÁLTALÁNOS ADATAI

(1) A Magyar Franchise Szövetség (továbbiakban: Szövetség) az önszerveződés elvei alapján működő autonóm szakmai testület.

(2) A Szövetség jogi személy.

(3) A Szövetség 1991. évben országos társadalmi szervezetként alakult, és folyamatosan ekként fejti ki tevékenységét.

(3) A Szövetség székhelye: 1027 Budapest, Margit krt. 64/b Postacíme: 1027 Budapest, Margit krt. 64/b

(4) A Szövetség képviseletét az alábbi 7. pont határozza meg.


2. A SZÖVETSÉG CÉLJA

(1) A Szövetség általános céljai a következők:

– szervezi és összefogja a franchise vállalkozási formában tevékenykedő vállalkozásokat,

– elősegíti a franchise vállalkozások működésének általános feltételrendszerét,

– képviseli a franchise vállalkozások érdekeiket szakmai és érdekérvényesítési szempontok szerint,

– elősegíti a franchise típusú szabad vállalkozást,

– elősegíti az etikus franchise vállalkozási forma érvényesülését Magyarországon

– elősegíti és kezdeményezi a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését.


3. A SZÖVETSÉG FELADATKÖRE

A Szövetség kitűzött feladatai az alábbi területeken jelentkeznek, amelyek megvalósítására törekszik:

– érdekképviselet

– érdekegyeztetés

– szakmai kapcsolatok

– egyebek.

(1) Az érdekképviselet keretében:

1.1. Kezdeményezi, koordinálja, szervezi a franchise vállalkozók egységes fellépését mindazon kérdésekben, amelyek a franchise vállalkozási forma jó hírneve, valamint a franchise piac érdekeinek érvényre juttatása körében bármely téren felmerül.

1.2. Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakmai vállalkozásokat érintő döntések és szabályozók tervezeteivel kapcsolatban.

1.3. Figyelemmel kíséri a franchise vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél kezdeményezi a vállalkozásokat nehezítő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását.

1.4. Törekszik a részvételre a franchise tevékenységet érintő állásfoglalások, a gazdaság fejlesztését, különösen a vállalkozások élénkítését célzó javaslatok szakmai megalapozásában.

1.5. Kidolgozza és karbantartja a franchise szakmára jellemző szakmai-etikai normákat, ügyel ezek betartására és fellép az elfogadott normáktól eltérő vállalkozói magatartással szemben. Ezzel összefüggésben etikai bizottságot működtet, amely más szakszövetségi, illetve regionális kamarai etikai bizottságokkal együttműködésben is tevékenykedik.

(2) Az érdekegyeztetés keretében:

2.1. Segíti a tagjai és egyéb vállalkozók közötti együttműködést.

2.2. A vállalkozások szakmai kérdéseit érintő általános feltételek, ajánlások és útmutatók közreadásával segíti a tagok tevékenységét.

2.3. Információs, egyeztető, döntés-előkészítési és döntési együttműködést alakít ki és tart fenn az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel és érdekcsoportokkal olyan területeken, ahol a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.

(3) Kapcsolattartás keretében, többek között:

3.1. A franchise vállalkozásokat érintő kérdésekben kapcsolatot tart illetékes minisztériumokkal, az Országgyűlés szakbizottságaival, önkormányzatokkal, szakmai és egyéb társadalmi szervezetekkel.

3.2. Törekszik a franchise vállalkozási formával kapcsolatos ismeretek elmélyítésére, valamint a franchise vállalkozási forma népszerűsítésére.

3.3. A Szövetség a nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyítése kapcsán és érdekében:

– segítséget nyújt tagjainak a nemzetközi munkákban való részvételhez, kapcsolataik külgazdasági fejlesztéséhez,

– relációs szakmai információk, szakmai napok hazai és külföldi megrendezésével, szakmai delegációk küldésével és fogadásával hozzájárul a franchise tevékenység sikeres elterjesztéséhez, a piac bővítéséhez,

– segíti magyar franchise rendszergazdák külföldi megjelenését, magyar vállalkozók franchise rendszerekbe történő beszállítását,

– kapcsolatot tart külföldi franchise szövetségekkel, melyekkel kölcsönösségen alapuló megállapodások keretében közösen szervezi a közvetlen kapcsolatokat,

– nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a szakterületen tevékenykedő tagokat,

– közreműködik a szakmai vegyesbizottságok munkájában.

(4) Egyéb feladatai keretében, többek között:

4.1. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű általános gazdasági fejlesztési célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról.

4.2. Elősegíti a fejlett technológiák, kereskedelemtechnikai megoldások, eljárások stb. bevezetését és elterjesztését.

4.3. Szakmai sajtó és propaganda munkát végez a szakterületen tevékenykedő tagok munkájának segítésére, a franchise tevékenység népszerűsítése érdekében.

4.4. Rendszeres tájékoztatást nyújt tagjainak a piacot meghatározó változásokról.

4.5. Részt vehet a Szövetség feladatainak eredményes ellátását segítő vállalkozásokban.

4.6. A Szövetség tagjai közti vitás ügyek rendezésében felkérésre békéltető, jószolgálati feladatokat láthat el.

(5) A Szövetség a fenti feladatok sikeres és eredményes ellátására törekszik, de azért felelősséget tagjaival szemben sem vállal, hiszen a feladatok megvalósítása harmadik személyek együttműködésétől függ nagymértékben.


4. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

(1) A Szövetség tagja lehet bármely, a franchise szakma területén működő belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó stb.), intézet, intézmény, más jogalany, amely (aki) a franchise vállalkozáshoz kötődő tevékenységet végez, valamint a Szövetség alapszabályát és a Franchising Európai Etikai Kódexet (továbbiakban Etikai Kódex) magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, és a tagdíj fizetését vállalja.

(2) A Szövetségi tagság az alábbi tagsági kategória valamelyikébe kerül besorolásra, ami a tagok jogállását is meghatározza:

– rendes tag,

– junior tag,

– társult tag

– átvevői tag.

2.1. Rendes tag: olyan franchise átadói vállalkozói tevékenységet folytató, belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás, amely az alábbi feltételeket teljesíti:

– az első franchise átvevői szerződés megkötését követően legalább 24 hónapja franchise formában működő hálózata van, és franchise átvevőinek száma eléri a 3 vállalkozást, vagy sikeresen eltelt a junior tagsági időszaka; valamint

– franchise szerződése megfelel az Etikai Kódex-nek, amit az Etikai Bizottság igazol; valamint

– teljesíti az általános tagsági feltételeket.

A rendes tag a közgyűlésen 10 szavazattal rendelkezik.

2.2. Junior tag: olyan franchise átadói vállalkozói tevékenységet már megkezdő, belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás, amely az alábbi feltételeket teljesíti:

– legalább 1 franchise átvevővel franchise szerződést kötött; valamint

– vállalja franchise szerződésének a junior tagsági viszony lejártáig összhangba hozatalát az Etikai Kódex-el; valamint

– teljesíti az általános tagsági feltételeket.

A junior tagság a belépési nyilatkozat elfogadásától számított 12 hónapig tartó „próbaidős” tagság, amely indokolt esetben kivételesen egy alkalommal meghosszabbítható. A junior tagság ideje alatt a junior tagot a jelen Alapszabályban nevesített jogok és kötelezettségek illetik meg. A junior tag a közgyűlésen 5 szavazattal rendelkezik.

2.3. Társult tag: olyan franchise tevékenység szervezését folytató, vagy a franchise tevékenység folytatását közvetlenül vagy közvetve elősegítő belföldi vagy külföldi székhelyű vállalkozás, egyesület, vagy más szervezet, amely maga nem franchise vállalkozás, vállalja a tagsági díj fizetését és az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A társult tag tagsági díjának mértékét a Szövetséggel kötött külön megállapodás rögzíti. A társult tag a közgyűlésen 1 szavazattal rendelkezik.

2.4. Átvevői tag: az átvevői tagság feltétele, hogy az átvevő olyan franchise rendszer átvevője legyen, amelynek átadója (rendszergazdája) a Szövetség rendes vagy junior tagja. Az átvevői tag a közgyűlésen 1 szavazattal rendelkezik.

(3) A tagok belépése a Szövetségbe önkéntesen történik. A Szövetség tagjai sorába a belépés a Szövetség elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépő nyilatkozik arról, hogy a Szövetség alapszabályát és a tagok együttműködésének és piaci magatartásának etikai normáit (Etikai Kódex) magára nézve kötelezőnek ismeri el.

(4) A Belépési Nyilatkozathoz (a társult, illetve átvevői tagság kivételével) csatolni kell a belépő franchise szerződését. A belépő tag tudomásul veszi, hogy a belépni kívánó franchise szerződését a Szövetség az Etikai Kódex szerint minősíti, amely minősítés a tagi jogállás megállapításának is alapjául szolgál.

(5) A belépni kívánó az előző évi árbevétele alapján a Belépési nyilatkozatban megjelöli az 1. számú melléklet szerinti tagdíjosztályt, azaz a fizetendő tagdíj mértékét. A tagdíj minden évben az előző évi árbevétel alapján újra meghatározásra kerül az 1. sz. mellékletben meghatározott, árbevételhez igazodó tagdíjosztály alapján. A tag az előző évi árbevételét kérésre közli a Szövetséggel.

(6) A tagsági viszonnyal kapcsolatban az Elnökség dönt. A tagsági viszony keletkezésének napja az Elnökség ezzel kapcsolatos döntésének napja, amelyről a belépni szándékozót haladéktalanul értesíti.

(6) A tagok a Szövetség bankszámlájára minden év március 01-ig éves tagdíjat fizetnek. Ha a belépés időpontja az adott év július 31-ig eső időpontra esik, úgy a tag teljes éves tagsági díjat köteles fizetni. Ha a belépés időpontja október 31-ig eső időpontra esik, úgy az éves tagdíj 75%-a fizetendő. A befizetett tagdíj nem követelhető vissza.

(7) A tagság megszűnése

A tagsági viszony az alábbi módokon szűnhet meg:

– kilépéssel,

– kizárással,

7.1. A tag kilépési szándékát legalább az Elnökségnek jelenti be írásban. A tagsági viszony mindig csak az adott év december 31-ével szűnik meg, feltéve, ha a bejelentésre legkésőbb november 30-ig sor került. A kilépési szándék bejelentése, illetve a tagsági viszony megszűnése nem mentesít a már esedékes tagdíj megfizetésének kötelezettsége alól.

7.2. Megszűnik a tagsági viszony a tag kizárásával. A tag kizárására az Elnökség jogosult, amely döntését a határozatképes Elnökség 2/3-os többségi szavazattal hozza meg. A tag kizárására vonatkozó elnökségi határozat – nem halasztó hatályú – felülvizsgálását kérheti a közgyűléstől. A Szövetség jogosult a kizárás tényét nyilvánosságra hozni. A kizárás, és így a tagsági viszony megszűnésének hatálya az erről szóló elnökségi határozat meghozatalának napja. A kizárás esetén a befizetett tagsági díj nem követelhető vissza, illetve a kizárásig esedékessé vált tagdíj a kizárásra tekintet nélkül megfizetendő.

Kizárásra okot adó körülmények a következők:

– Ha a tag – felhívás ellenére – nem teljesíti az Alapszabály- szerinti, valamint a Belépési Nyilatkozatban vállalt kötelezettségeit, így különösen a tagdíjfizetési kötelezettségét.

– Megszüntette a franchise átadói tevékenységét, vagy tevékenységével általában felhagyott.

– Jogerősen elrendelték vele szemben a felszámolási eljárást.

– Tevékenysége súlyosan sérti a Szövetség, a Szövetségben tömörült tagok, illetve a franchise szakmai közösség által képviselt szakmai értékrendet, etikai normákat.

– Súlyos etikátlan magatartást tanúsít, és ezt az Etikai Bizottság vizsgálata is megállapítja.


5. A SZÖVETSÉG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

(1) A Szövetség minden tagjának (a továbbiakban: tag) vezető tisztségviselője vagy írásban meghatalmazott képviselője útján jogában áll:

1.1. a Szövetség közgyűlésén részt venni,

1.2. a közgyűlés és az elnökségi ülés összehívását kezdeményezni, illetve annak napirendjére javaslatot tenni;

1.3. a közgyűlést és a Szövetség elnökségét javaslatokkal, kezdeményezésekkel megkeresni;

1.4. a közgyűlésre előterjesztett javaslatok megvitatásában, továbbá a határozatok és ajánlások meghozatalában szavazati joggal részt venni;

1.5. Szövetség nyilvános rendezvényein részt venni, a Szövetség feladatkörébe tartozó szolgáltatásokat igénybe venni.

1.6. szövetségi tagságának tényét – a junior tag kivételével – a vállalkozás fejléces ügyiratain, hirdetéseiben feltüntetni.

(2) A Szövetség rendes tagjának jogában áll az (1) pontban meghatározottakon túl:

2.1. megválasztás esetén a Szövetség vezető szerveiben tisztséget viselni;

2.2. a tisztségviselők funkcióból való visszahívását kezdeményezni.

(3) A Szövetség tagjának kötelessége:

3.1. a Szövetség célját támogatni és munkájában részt venni,

3.2. a Szövetség Alapszabályát és a Szövetségi ülések határozatait betartani, ajánlásait figyelembe venni,

3.3. a Szövetség munkájához szükséges – az üzleti titkot nem sértő – információkat rendelkezésre bocsátani,

3.4. tevékenysége során a Szövetség többi tagjának érdekét szem előtt tartva az együttműködés szellemét erősíteni,

3.5. a Szövetség által meghatározott etikai normákat betartani,

3.6. az éves tagdíjat megfizetni.


6. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

A Szövetség szervezeti felépítése a következő:

– Közgyűlés,

– Elnökség,

– Felügyelő Bizottság,

– Etikai bizottság,

– Főtitkár.

A választott vezető tisztségviselők (elnök, alelnök, fb-tag, etikai bizottsági tag) csak magyar állampolgárok lehetnek, és feladatukat – a főtitkár kivételével – társadalmi munkában végzik.

(1) A közgyűlés

1.1. A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a Szövetség tagjainak összességéből áll. A közgyűlést évente legalább egyszer, illetve szükség szerint kell összehívni. Tisztújító közgyűlést háromévente kell tartani.

1.2. A közgyűlést és a rendkívüli közgyűlést az elnökség határozata lapján az elnök hívja össze, és azt az elnök, illetve az alelnök vezeti le.

1.3. A tagoknak a közgyűlésre szóló meghívót, valamint egyidejűleg a napirendet a közgyűlés előtt legalább 14 nappal írásban kell megkapniuk.

1.3. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a közgyűlés napirendjén szerepelnek.

1.4. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

1.4.1. a Szövetség alapszabályának jóváhagyása és módosítása,

1.4.2. az elnökség éves beszámolójának elfogadása és a következő évi munkaterv jóváhagyása, melynek része a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló, ill. terv,

1.4.3. a Szövetség elnökségének, vezető tisztségviselőinek (elnökének, alelnökeinek), a Felügyelő- és Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, és felmentése,

1.4.4. állásfoglalás azokban a kérdésekben, amelyekről a munkatervben a közgyűlés így határozott,

1.4.5. minden olyan feladat, amelynek megtárgyalását a Szövetség elnöksége a közgyűlés elé utalja,

1.4.6. Ha a tag az elnökségnek a tag kizárást kimondó határozatát megtámadja, akkor az abban való döntés,

1.4.7. döntés a Szövetség megszűnéséről és vagyonfelosztásáról, valamint más társadalmi szervezethez való csatlakozásáról, illetve más társadalmi szervezettel való egyesülésről,

1.5. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább fele jelen van. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a Szövetség elnökének szavazata dönt.

1.6. A Szövetség alapszabályának és annak módosításának jóváhagyásához, más szervezethez való csatlakozásához, megszűnése kimondásához kétharmados többség kell. Ha a közgyűlés nem határozatképes és ismételten összehívásra kerül az adott napirend megvitatására, akkor a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

1.7. Rendkívüli közgyűlés összehívásához a tagok legalább 10%-ának összehívási javaslata szükséges. A rendkívüli közgyűlést a javaslatnak az elnökséghez történő beérkezésétől számított 30 napon belül össze kell hívni.

(2) A Szövetség elnöksége

2.1. A Szövetség elnökségének feladata:

2.1.1. irányítja a Szövetség tevékenységét, és két közgyűlés között az 6 (1) 1.4.1, és az 1.4.7 pontokban foglaltak kivételével annak jogait gyakorolja, a közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett,

2.1.2. jóváhagyja a Szövetség szervezeti és működési szabályzatát,

2.1.3. irányítja a Szövetség gazdálkodását,

2.1.4. a Szövetség elnökének előterjesztése alapján megválasztja, majd megbízza a főtitkárt.

2.2. Az elnökség 7 főből áll, ebből 1 fő elnök, 2 fő pedig alelnök, akiket az Elnökség soraiból a közgyűlés választ.

2.3. Az Elnökség tagjává a Szövetség rendes tagjainak vezető munkatársai választhatók.

2.4. A elnökség tagjainak megválasztása 3 évre szól. A 3 éves időtartam lejártakor valamennyi elnökségi tag megbízatása megszűnik. Az elnökség tagja legfeljebb 2 egymás utáni ciklusra választható, azaz 1 alkalommal újraválasztható. Abban az esetben, ha a Szövetségben az elnökség tagjának versenytársa is rendes tagsággal rendelkezik, és az is jelölteti magát elnökségi tagnak, akkor az előző elnökségi tag nem választható újra. Amennyiben valamely korábbi elnökségi tag legalább 1 ciklus alatt nem elnökségi tag, úgy a fenti szabályok szerint újra választható. Az elnökségi tagok sorába a fenti szabályok szerint 3 évenként legalább 2 új tagot kell választani.

Amennyiben a mandátumának lejárta előtt valamelyik elnökségi tag kiválik, az elnökség kooptálással kiegészülhet.

Az új elnökség tagjaira ad hoc jellegű Jelölő Bizottság tesz javaslatot. A Jelölő Bizottság 3 tagból áll, amelynek tagja a leköszönő elnökség kijelölt tagja, az Etikai Bizottság által kijelölt tag, valamint a Felügyelő Bizottság maga által kijelölt tagja. Ha akár az elnökség, akár az Etikai vagy a Felügyelő Bizottság nem tud megállapodni az ad hoc bizottság tagjában, akkor az adott szervezeti egység elnöke lesz az ad hoc Jelölő Bizottság tagja. A Jelölő Bizottság tagja elnökségi taggá nem választható.

2.5. A Szövetség elnökségi ülései egyes napirendi pontjainak megvitatásához a Szövetség elnöksége tanácskozási joggal a tagok és az illetékes főhatóságok, továbbá más szervezetek képviselőit is meghívhatja.

2.6. A Szövetség elnöksége szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal tart ülést. Az elnökségi ülést az elnök, vagy a főtitkár hívhatja össze.

2.7. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van.

2.8. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazati egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Kétharmados szótöbbség kell az alábbi határozatok meghozatalához

– a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,

– az Etikai Kódexre és annak módosítására vonatkozó javaslatok elfogadása,

– a főtitkár megbízása és a megbízatása visszavonására vonatkozó döntés esetében.

(3) Felügyelő Bizottság

3.1. A Felügyelő Bizottság feladata:

3.1.1. felügyeli a Szövetség gazdálkodását,

3.1.2. jóváhagyja a Szövetség éves rendes közgyűlésére beterjesztett pénzügyi beszámolóját.

3.2. A Felügyelő Bizottság három főből áll, ebből egy fő a bizottság elnöke, akiket a közgyűlés választ. Valamelyik tag kiesése folytán a következő közgyűlésig ez elnökség kooptálhat új tagot.

(4) Etikai Bizottság

4.1. Az Etikai Bizottság

4.1.1. kidolgozza és a Közgyűlés által történt jóváhagyás után karbantartja az Európai Etikai Kódex magyar kiegészítését,

4.1.2. kidolgozza és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti Szervezeti és Működési Szabályzatát,

4.1.3. véleményezi a tagsági viszony elnyerése érdekében elé terjesztett franchise szerződéseket,

4.1.4. lefolytatja az etikai vizsgálatot az elé terjesztett etikai panaszok ügyében és erről jelentést készít,

4.1.5. etikai kérdésekben javaslatokat fogalmaz meg az elnökség részére, és ezzel is segíti az elnökség munkáját,

4.1.6. eljár a hatáskörébe utalt ügyekben.

4.2. Az Etikai bizottság három főből áll, ebből egy fő a bizottság elnöke, akiket a közgyűlés választ. Valamelyik tag kiesése folytán a következő közgyűlésig ez elnökség kooptálhat új tagot

(5) Főtitkár

5.1. A Szövetség feladatai ellátására saját ügyintéző szervezettel rendelkezik, melynek vezetését a főtitkár végzi.

5.2. A Főtitkár ellátja a Szövetség adminisztratív irányítását, a Szövetség feladatkörébe tartozó operatív munkát, előkészíti az Elnökség és a közgyűlés döntéseit, képviseli a Szövetséget a jelen Alapszabály szerint.

5.3. Az iroda ügyrendjét a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában az elnökség hagyja jóvá.

5.4. A főtitkár feladata az ügyintéző szervezet működésének irányítása a közgyűlés és az elnökség iránymutatásai alapján. Feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni.

5.5. A Főtitkárt határozatlan időtartamra az Elnökség nevezi ki és bízza meg 2/3-os szótöbbséggel.


7. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE

A Szövetséget harmadik személyek előtt a Szövetség elnöksége nevében a Szövetség elnöke, alelnöke, az elnök által kijelölt elnökségi tag, vagy a főtitkár képviseli.


8. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

(1) A Szövetség tagdíjból és egyéb bevételeiből gazdálkodik a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint.

1.1. Az éves tagdíj összege a rendes tag előző évi franchise tevékenységéből származó nettó árbevételének 1. sz. mellékletben közölt táblázata alapján kerül kiszámításra. Az árbevétel bevallása önkéntes.

1.2. A társult tag, a junior tag, és az átvevői tag éves tagdíját a Szövetség és a tag között létrejött megállapodásban kell rögzíteni.

1.3. A Szövetség csak olyan gazdasági kiegészítő tevékenységet végezhet, amelyek a célokhoz és feladatokhoz kapcsolódnak, nem sértik a Szövetség önállóságát, és nem veszélyeztetik a létét. Így pl. végezhet lap- és könyvkiadást, tanácsadást, konferencia vagy kiállítás szervezést.

(2) A Szövetség megszűnését kimondó közgyűlés határoz a Szövetség vagyonának felosztásáról. Ennek hiányában a vagyont a szakmai érdekképviseleti célokra kell felhasználni.


9. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Az Alapszabályt az 1991. május 2-i alakuló közgyűlés fogadta el.

Az Alapszabályt az 1995. március 22-i,
az 1996. május 8-i,
az 1997. május 13-i,
az 1999. május 19-i,
a 2002. május 29-i,
a 2004. május 26-i,
a 2008. június 5-i,
a 2009. május 27-i,
a 2015. május 27-i és
a 2019. május 24-i közgyűlés módosította.

A Szövetség elnöke; A Szövetség alelnöke

——————————————————————————–

1. sz. melléklet a Magyar Franchise Szövetség Alapszabályához.


Tagdíj struktúra

 

Az éves tagdíj megállapítása tagdíjosztályonként történik, az alábbiak szerint:
rész

Tagdíjosztály

Tagdíjalap nettó árbevétel (M Ft)

A tagdíj éves összege (Ft) *

I.

100 alatt

 230.000

II.

100 felett – 250-ig

280.000

III.

250 felett – 700-ig

420.000

IV.

700 felett -1000-ig

620.000

V.

1000 felett – 1500-ig

790.000

VI. 1500 felett 1.100.000
***   Társult tagok számára az éves tagdíj fix, 195.000 Ft

Egyszeri belépési díj hazai franchise rendszer esetén 50 000 Ft, külföldi eredetű franchise rendszer esetén pedig 100 000 Ft.

 

rész (átvevői tagság esetén)

Tagdíjosztály

Alkalmazottak száma

A tagdíj éves összege (Ft)

I.

10 fő alatt

30.000

II.

10, vagy több alkalmazottal

50.000

* Legutóbbi módosítás: 2024. január

Cikkek

Biatorbágyon nyílik a 15. Stilianos Babauszoda

Tovább terjeszkedik a Stilianos Babauszoda hálózat. Június második felében a hálózat tizenötödik egysége nyitja meg medencéit a kisgyermekek és szüleik előtt Pest megye egyik legnépszerűbb

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Magyar Franchise Szövetség • H-1027 Budapest, Margit krt. 64/b • Telefon: +36 20 342 3342 • E-mail: titkarsag(kukac)franchise.hu