Irányelvek

Irányelvek

Irányelvek

A Magyar Franchise Szövetség
2000/1. (IX. 15.) számú irányelve

A Magyar Franchise Szövetség elnöksége, összhangban a Franchising Európai Etikai Kódexével, franchise vállalkozási formában és franchise szerződés keretében működőnek akkor tekint két vállalkozást, ha a franchise jogviszonyon és annak keretében meghatározott más jogviszonyon (pl. kereskedelmi kapcsolat) kívül a vállalkozások teljesen függetlenek és önállóak egymástól. Nem valósul meg az önállóság és függetlenség, különösen akkor, ha az átadó vállalkozás bármelyik átvevő vállalkozásban, vagy bármelyik átvevő vállalkozás az átadó vállalkozásban tagként részesedik, vagy más irányítási jogviszony van köztük.

A Magyar Franchise Szövetség vizsgálja a szövetségbe belépni szándékozók franchise szerződését. Amennyiben a vizsgálat során azt 1. pont szabályaiba ütköző rendelkezéseket észlel, vagy ilyen információ bármilyen más módon tudomására jut, a belépni szándékozó tag csak társult tagsági jogot szerezhet. A társult tag az Alapszabály 5. 1.6 pontjában foglalt jogok gyakorlására nem jogosult.

Amennyiben a Magyar Franchise Szövetség rendes tagja létesít az átvevőkkel, illetve az átadóval az 1. pont hatálya alá tartozó olyan jogviszonyt, amely a függetlenséget és az önállóságot veszélyezteti, köteles ezt haladéktalanul az elnökségnek bejelenteni. A bejelentés napjától kezdődően a függetlenséget és önállóságot megsértő vállalkozás társult tagként működhet tovább. Amennyiben a bejelentést a tag elmulasztja, úgy a szövetség rendes tagjai közül kizárható.

Amennyiben a függetlenséget és az önállóságot megsértő vállalkozás a bejelentéstől számított 12 hónapon belül nem szünteti meg a függetlenséget és az önállóságot sértő jogviszonyát, úgy rendes és/vagy társult tagsági viszonya – hacsak az elnökség ettől eltérően nem dönt – a bejelentéstől számított 13. hónap 5. napján megszűnik, amelyet az elnökség határozatban állapít meg.

A fenti szabályok nem zárják azt ki, hogy a függetlenség és az önállóság követelményeinek meg nem felelő vállalkozások pártoló tagként együttműködjenek a Magyar Franchise Szövetséggel.

A Magyar Franchise Szövetség
2002/1. (IX. 18.) számú irányelve
a franchise szerződés aláírását megelőző információ átadásról és a
rendszerismertető tartalmáról

1. A Magyar Franchise Szövetség Elnöksége elismeri a franchise átadók azon igényét, hogy a franchise rendszerük működésének lényegét érintő franchise szerződések és azok mellékletei a franchise szerződés megkötésének folyamatában bizalmas információnak minősüljenek, és azok a jogszabályok adta keretek között a lehető leghosszabb ideig a rendszer iránt érdeklődők előtt is titokban maradjanak.

2. Ugyanakkor a Magyar Franchise Szövetség Elnöksége, összhangban az Etikai Kódex szabályaival és szellemével, szükségesnek tartja, hogy a franchise rendszerek a potenciális szerződő felek előtt átláthatók legyenek. Ugyancsak szükséges a szerződéskötés folyamatában az általános jogi elveknek megfelelő széleskörű együttműködés és információátadás. Elismeri a franchise átvevők azon igényét, hogy azok időben tájékoztatást kapjanak arról, hogy mire szerződnek, illetve módjuk legyen a prospektusban vagy ajánlatban átadott információ ellenőrzésére, átgondolására.

3. A Magyar Franchise Szövetség Elnöksége a fent jelzett igények kezelésére megfelelőnek és szükségesnek tartja a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően egy olyan rendszerismertető elkészítését, amely a franchise átadó fenti igényeit, valamint az átláthatóság követelményét egyszerre tudja szolgálni.

4. A franchise rendszer iránt komoly érdeklődést tanúsító potenciális szerződő partnerek részére történő információ átadás történhet egy lépésben, amikor a franchise átadó minden információt, ideértve a franchise-szerződést is, átad a nála érdeklődő potenciális franchise-átvevőnek.

5. A franchise szerződés megkötését megelőző információ átadás történhet azonban több lépésében is az alábbiak szerint:

a) Lehetséges a franchise rendszer iránt érdeklődőknek egy általános prospektus (ismertető) átadása, amely a rendszer jellegére és főbb működési paramétereire utal.

b) Az a) pont alapján a rendszer iránt érdeklődőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ún. rendszerismertetőt megkapják és azt áttekintsék.

c) Végül a franchise szerződés átadására csak a fenti a) és b) szerinti előzetes információk átadása után kerül sor.

6. A Magyar Franchise Szövetség Elnöksége javaslata szerint a szerződéskötést megelőző legalább 14 nappal lehetőséget kell biztosítani a potenciális szerződő partnernek arra, hogy a franchise szerződést áttanulmányozza. Nem ellentétes az etikai szabályokkal az, ha a franchise átadó titoktartási nyilatkozathoz köti a franchise szerződés tartalmának megismerését.

7. A Magyar Franchise Szövetség Elnöksége javasolja a franchise átadók részére a fenti 5. b) pont szerinti ún. rendszerismertető elkészítését.

8. A franchise átadó által folytatott gyakorlat szerint különbözhet a rendszerismertető dokumentum aszerint, hogy azt az átvevő a szerződéssel együtt, vagy a szerződés rendelkezésre bocsátását megelőzően kapja azt meg. Amennyiben a szerződés csak 5 nappal az aláírást megelőzően áll az átvevő rendelkezésére, akkor az ismertetőben a szerződés fontosabb pontjait is részletezni kell.

9. A Magyar Franchise Szövetség Elnöksége javasolja, hogy valamennyi rendszerismertető legalább az alábbi információkat tartalmazza:

a) A franchise-rendszer rövid leírása.

b) A franchise átadó neve, székhelye, tulajdonosa(i), valamint a franchise-vállalkozás rövid történetének bemutatása.

c) A franchise-átvevők száma a hálózatban.

d) A potenciális franchise-átvevőhöz legközelebb működő franchise-átvevő(k) neve, címe, telefonszáma.

e) A franchise átadó által a jogviszony keretében – a franchise-szerződést érintő – vagyoni értékű jogok (védjegyek, szabadalmak, szerzői jog, illetve szoftver) jegyzéke.

f) Az átvevőnek a rendszergazdától kötelezően megvételre vagy bérletre előírt áruk (árucsoportok) vagy szolgáltatások jegyzéke.

g) Pénzügyi kérdések, amelyek ki kell térjenek a teljes kezdőtőke szükségletre, a tapasztalati alapokon nyugvó várható pénzügyi teljesítményre.

h) A franchise szerződés keretében a franchise átvevőt érintő fizetési kötelezettségek rendszere és mértéke.

i) Indokolt esetben az átadott információkkal kapcsolatos titoktartási megállapodás, illetve a felsorolt információk átvételének elismervénye.

Az ajánlást a Magyar Franchise Szövetség 2002. évi rendes közgyűlésének vitája alapján, az Elnökség 1/2002. (IX.18.) számú irányelvként teszi közzé.

 

1994/322. APEH iránymutatás
Franchise szerződések

A napi gyakorlatban a franchise-szerződés elnevezés esetenként eltérő, egymástól különböző tartalmú szerződések megjelölésére szolgál, ezért a megítélés szempontjából a mindenkori konkrét szerződés tartalma a meghatározó.

Amennyiben a klasszikus franchise-szerződésről van szó, amely tartalmát tekintve egyfajta “rendszerbérlet”-nek minősül, a bérleti szerződésekre vonatkozó szabályokat célszerű figyelembe venni.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a franchise-átvevő az átvett rendszer bérletéért folyamatosan (időszakonként) díjat fizet, úgy azt a költségek között, mint bérleti díjat indokolt elszámolni; amennyiben ezen felül, induláskor (a franchise-szerződés szerint) egy nagyobb összeget is köteles kifizetni, úgy azt, mintegy a “rendszerbérlet” megváltásáért fizetett összeget, vagyoni értékű jogként indokolt figyelembe venni és az általános szabályok szerint elszámolni.

(PM Jövedelemadók főosztálya 62.535/1994.; APEH Adónemek főo. 9240209668/1994., AEÉ, 1994/11.)

Cikkek

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Magyar Franchise Szövetség • H-1027 Budapest, Margit krt. 64/b • Telefon: +36 20 342 3342 • E-mail: titkarsag(kukac)franchise.hu